(+354) 591 0100

Símanúmer

sart@si.is

Netfang

Borgartún 35

Staðsetning

Fréttir

Hugleiðingar formanns

Árið sem er nýliðið var viðburðaríkt hjá SART af mörgum ástæðum.
Starfsemi fyrirtækja fór að komast í eðlilegra horf eftir veirutímabil og virðist sem verkefnastaða sé almennt mjög góð. Hins vegar er mannaflamál stórt vandamál og þarf strax að byrja þá vegferð að minnka sveiflur er stafa af skólabyrjun og skólastoppi þannig að nemar séu í meira jöfnu flæði inn á vinnumarkaðinn.
Nýtt fyrirkomulag er varðar nema er komið á og er í slípun. Ég ber miklar væntingar til þess að skilvirkni og utanumhald verði betra til lengri tíma.
Kjarasamningum var lokið án teljandi vandræða en þó með kostnaðarauka sem hvert og eitt fyrirtæki þarf að leysa á sinn hátt. Vonandi náum við settum markmiðum um að stöðva vöxt verðbólgu og hækkun vaxta og förum að hefja vegferð í þeim málum til lækkunar.
Nauðsynlegt er að hefja sem allra fyrst viðræður vegna langtímasamninga á skynsamlegum nótum.
Nálgast þarf kjaramál á þann hátt að stóru stökkunum linni. Eins þarf að fara að taka á ýmsum málum sem ekki virðist hægt að ræða vegna viðkvæmni. Dæmi um það er veikindaréttur og má spyrja hvort það sé eðlilegt að vinnuveitendur séu 100% trygging vegna eins dags veikinda. Einnig er stytting vinnuviku eitthvað sem tröllríður allri umræðu. Mitt mat er að ekki verði lengra komist í bili fyrr en agi til vinnu  og upptaka virks vinnutíma verði skilvirkari.
Fjölda aðildarfélaga innan SART þarf að mínu mati að skoða á komandi árum með það að markmiði að fá meiri skilvirkni í félögin, þá sérstaklega úti á landi. Ég sé fyrir mér einhverskonar samruna félaga án þess að það komi niður á vægi innan stjórna og ráða hjá SART.
Menntastofnun okkar Rafmennt fékk mikilvæga vottun á síðasta ári og er þar með orðin viðurkennd menntastofnun á framhaldsskólastigi. Hafin er vinna við að nýta þessa vottun eins og kostur er.
Í mars næstkomandi hef ég verið formaður SART í 6 ár. Eitt af mínum fyrstu verkum var að fá breytingu á lögum félagsins um kvóta til setu í efstu stjórnarlögum SART. Ég tel að það hafi verið til bóta og tryggi eðlilega nýliðun innan stjórnarstrúktursins. Að þessu sögðu hef ég tilkynnt til skrifstofu SART að ég sækist eftir endurkjöri til formanns á aðalfundi í mars til 2ja ára sem er þá hámarkstími sem formaður má sitja.


Góðar stundir
Hjörleifur Stefánsson

Opið fyrir umsóknir í Vinnustaðanámssjóð

 

Búið er að opna fyrir umsóknir í Vinnustaðanámssjóð.

Samtök rafverktaka, SART leggja mikla áherslu á að nemar eigi greiðan aðgang að vinnustaðanámi. Félagsmenn SART kappkosta að haga starfsemi fyrirtækja sinna á þann veg að þeir geti tekið nema í vinnustaðanám og stuðlað þannig að vexti og viðgangi rafiðngreina.

Nú er opið fyrri umsóknir í Vinnustaðanámssjóð þar sem sækja má um styrk til að mæta kostnaði við vinnustaðanám og starfsþjálfun  sem er skilgreindur hluti af námi rafivirkja til sveinsprófs.


ATHUGIÐ!! Sækið um sem allra fyrst, þar sem lokað verður fyrir umsóknir 20. janúar 2023 kl. 15:00

Ef þið þurfið aðstoð eða leiðbeiningar í tengslum við umsóknir í sjóðinn þá veitir veitir Þór Pálson framkvæmdastjóri RAFMENNT allar upplýsingar, Þór er með netfangið This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Hér er slóð á umsóknarsíðu vinnustaðanámssjóðs

 

SART kallar eftir skýrum leiðbeiningum

Samtök rafverktaka, SART, hafa vakið athygli félagsmanna sinna á hvaða kröfur eru gerðar til mæla í hleðslustöðvum fyrir rafbíla, m.a. að þeir innihaldi svokallaða MID vottaða mæla. Samtökin benda á að Húsnæðis- og mannvirkjastofnun hefur markaðseftirlit með mælitækjum á grundvelli laga nr. 91/2006 og þar á meðal raforkumælum. Við mælingar á magni rafmagns sem selt er til notkunar á heimilum landsins er krafa um mælitæki sem uppfylla reglugerð 876/2016 um mælitæki og um eftirlit með þeim mælitækjum fer eftir reglugerð nr. 1061/2008.

Í bréfi SART til félagsmanna kemur fram að samkvæmt bréfi Orkustofnunar þann 16. maí sl. sé það afstaða stjórnvaldsins að þegar sala raforku í hleðslustöðvum byggi á seldu magni, skuli mælabúnaðurinn til að mæla raforkuna fylgja ákvæðum reglugerðar nr. 1061/2008 og hafi gerðarviðurkenningu. Húsnæðis- og mannvirkjastofnun hefur tekið undir afstöðu Orkustofnunar og tiltekur í erindi til SI að „þegar sala raforku í hleðslustöðvum til neytenda byggir á mældu magni, skal mælitækið sem notað er til þeirra mæla uppfylla lög og reglugerðir sem um mælitækin gilda hérlendis." Það er afstaða HMS að hleðslustöðvarnar þurfi í slíkum tilvikum að innihalda svokallaða MID vottaða mæla.

Samtök rafverktaka hafa óskað eftir fundi með Húsnæðis- og mannvirkjastofnun og Orkustofnun þar sem enn virðist ríkja nokkur óvissa um þær kröfur sem gerðar eru til mæla í hleðslustöðvum og telur SART það þarft að stofnanirnar taki af allan vafa og gefi út skýrar leiðbeiningar.   

Hópferð SART á light+building 1-5 október 2022

Light+building sýningin var haldin 2-6 október 2022 eftir að hafa verið frestað ítrekað.
Á vordögum 2019 var hafist handa við að skipuleggja hópferð SART á light+building sýninguna í Frankfurt sem halda átti 8-13. Mars 2020. En svo gripu örlögin í taumana og Covid-19 faraldurinn setti allar áætlanir í uppnám og syningunni var tvívegis frestað. Eftir sem áður var hópurinn sem hafði skráð sig í upphafi ákveðinn í að fara þegar sýningin yrði haldin og gekk það loksins eftir núna í byrjun október.
24 aðilar fóru til Frankfurt og kynntu sér það helsta sem íslensku birgjarnir okkar ásamt þeirra framleiðendum sem á sýningunni voru vildu vekja athygli á. Einnig var lífleg dagskrá í boði birgja í boði á kvöldin. 

 

 

Norrænir rafverktakar og pípulagningameistarar funda á Íslandi

Formenn og framkvæmdastjórar samtaka rafverktaka og pípulagningameistara á Norðurlöndunum funduðu á Fosshóteli í Reykjavík í lok ágúst. Aðilar að samtökunum hér á landi eru Samtök rafverktaka, SART, og Félag pípulagningameistara, FP.
Á fundinum var meðal annars rætt um græna orku, stöðu útboða, aðgengi að hráefni, nýja tækni og breytingar á vinnumarkaði þar sem meðal annars var velt upp þeirri spurningu hvernig ástandið í Úkraínu hefði áhrif á vinnumarkaðinn. Einnig var rætt um framtíðarsýn byggingariðnaðarins út frá tæknilegu og efnahagslegu sjónarhorni.

 

Fyrir miðri mynd eru Kristján Daníel Sigurbergsson, framkvæmdastjóri Samtaka rafverktaka, og Hjörleifur Stefánsson, formaður Samtaka rafverktaka ásamt Marianne W. Røiseland og Kimmo Hallamaa.

Árni Sigurjónsson, formaður SI ávarpaði fundinn.

 Johnny Petré, Theresa Östman og Arnbjörn Óskarsson

 Pétur H. Halldórsson og Sigurður Hannesson

 

Útspil iðnaðarráðherra mikil vonbrigði

Útspil iðnaðarráðherra mikil vonbrigði
 
Ráðherra háskóla, iðnaðar og nýsköpunar hefur lagt fram tillögu um afnám á löggildingu 17 iðngreina. Hvorki var haft samráð við meistarafélög einstakra iðngreina né Samtök iðnaðarins áður en þessar tillögur voru lagðar fram líkt og gert er ráð fyrir í  lögum um handiðn og reglugerð um löggiltar iðngreinar.
 
Ráðherra hefur einnig gefið til kynna að það eigi að halda áfram að afnema lögverndun iðngreina. Lítið hefur hins vegar borið á skilningi ráðherra á því hvaða tilgangi  löggilding þjónar. Ráðherra lýsir löggildingu sem litlu meiru en opinberum stimpli og óþarfa „bjúrókrasíu“ sem dragi úr atvinnufrelsi og samkeppnishæfni Íslands. Því fer fjarri. Lögverndun iðngreina er ekki kerfislægur óþarfi heldur órjúfanlegur og mikilvægur hluti íslenska iðnmenntakerfisins. Þar horfir ráðherra til að mynda framhjá mati OECD frá 2013 um starfsmenntun á Íslandi. OECD benti á að það væri meðal styrkleika Íslands að hér sé sterkt iðnnámskerfi innan löggiltra starfsgreina sem byggi á árangursríku jafnvægi milli starfsþjálfunar á vinnustað og utan hans og skýrum valkostum um framhaldsmenntun til iðnmeistararéttinda eða eftir öðrum leiðum.
 
Löggilding starfsgreina er alþekkt og víða notuð til að ná fram markmiðum stjórnvalda, hér á landi meðal annars til að styðja við og styrkja íslenskt menntakerfi, auka neytendavernd, öryggi og heilsu. Ráðherra hefur staðhæft að Ísland sé heimsmethafi í löggildingu starfsgreina og setur í samhengi við þörf fyrir meira atvinnufrelsi og aukna samkeppnishæfni. Samkvæmt upplýsingum á vef Evrópusambandsins er Ísland í 22. sæti af 31 Evrópulandi varðandi fjölda starfsgreina og starfsheita sem njóta lögverndar. Meðaltal ríkjanna á listanum er rúmlega 207 greinar. Staðhæfingar um að hömlur af þessu tagi séu miklu meiri hér á landi en gengur og gerist í öðrum ríkjum eiga því ekki við rök að styðjast.  
 
Undanfarin ár hefur kapp verið lagt á að auka veg og vanda iðngreina enda mikill skortur á iðnmenntuðu starfsfólki. Aðsókn í iðnnám hefur aukist mikið meðal annars vegna samstillts átaks stjórnvalda og iðnaðar. Löggilding iðngreina er mikilvægur þáttur á  þessari vegferð og stuðlar að faglegu starfsumhverfi í iðnaði. Sú löggjöf sem liggur til grundvallar er bæði ætlað að skapa hvata fyrir einstaklinga til að sækja sér iðnmenntun og vissu fyrir neytendur um að þeir einstaklingar sem veita þeim þjónustu á sviði handiðnaðar hafi tilskilda færni. Meistarafélög innan Samtaka iðnaðarins hafa kallað eftir umbótum á löggjöfinni til að bæta starfsumhverfi þeirra þúsunda einstaklinga og fyrirtækja sem starfa í iðnaði og efla íslenskan iðnað.
 
Meistarafélög iðngreina innan Samtaka iðnaðarins vilja áfram vera í góðu samstarfi við stjórnvöld um eflingu iðnmenntunar og umbætur á sviði iðnaðar. Útspil iðnaðarráðherra eru því mikil vonbrigði.
 

Aðalsteinn Þór Arnarsson, formaður Félags rafverktaka á Norðurlandi  
Arna Arnardóttir, formaður Félags íslenskra gullsmiða  
Arnbjörn Óskarsson, formaður Félags rafverktaka á Suðurnesjum  
Ásgrímur Þór Ásgrímsson, formaður Félags húsgagnabólstrara  
Bjarni Ólafur Marinósson, formaður Meistarafélags byggingarmanna í Vestmannaeyjum
Böðvar Ingi Guðbjartsson, formaður Félags pípulagningameistara  
Einar Beinteinsson, formaður Félags dúklagninga- og veggfóðrarameistara
Eyjólfur Eyjólfsson, formaður Félags húsgagna- og innréttingaframleiðenda
Grétar I. Guðlaugsson, formaður Meistarafélags byggingarmanna á Suðurnesjum  
Hannes Björnsson, formaður Múrarameistarafélags Reykjavíkur  
Heiða Hrönn Hreiðarsdóttir, formaður Félags hársnyrtimeistara á Norðurlandi  
Heiðar Smári Harðarson, formaður Félags skrúðgarðyrkjumeistara Samþykkt
Helgi Guðjónsson, formaður Málms - samtaka fyrirtækja í málm- og skipaiðnaði
Hjörleifur Stefánsson, formaður Samtaka rafverktaka
Hrafnkell Guðjónsson, formaður Félags rafverktaka á Austurlandi og formaður starfsgreinahóps fyrirtækja í mannvirkjagerð á Austurlandi
Jón Sigurðsson, formaður Meistarafélags húsasmiða
Jón Þórðarson, formaður Meistarafélags iðnaðarmanna í Hafnarfirði  
Katla Sigurðardóttir, formaður Klæðskera- og kjólameistarafélagsins  
Kristján Aðalsteinsson, formaður Málarameistarafélagsins
Magnús Gíslason, formaður Félags rafverktaka á Suðurlandi
Magnús Guðjónsson, formaður Félags rafvertaka á Vesturlandi
Marinó Hákonarson, formaður starfsgreinahóps fyrirtækja í mannvirkjagerð á Vesturlandi  
Pétur Halldórsson, formaður Félags löggiltra rafverktaka  
Rebekka Ýr Einarsdóttir, formaður Félags íslenskra snyrtifræðinga  
Sigurður Gunnarsson, formaður Félags rafeindatæknifyrirtækja  
Sigurður M. Guðjónsson, formaður Landssambands bakarameistara  
Sigurður R. Sigþórsson, formaður Meistarafélags byggingarmanna á Norðurlandi
Sævar Óskarsson, formaður Félags rafverktaka á Vestfjörðum  
Sævar Jónsson, formaður Félags blikksmiðjueigenda
Valdimar Bjarnason, formaður Meistarafélags Suðurlands  
 


Samtök rafverktaka
Borgartún 35, 105 Reykjavík

Sími 591 0100
Fax 591 0101
Kt. 420269-0729
sart@si.is

Sterkari saman

Samtök iðnaðarins eru stærstu og öflugustu hagsmunasamtök atvinnurekenda á Íslandi.

Öryggi - Fagmennska

Merki samtakanna eru skrásett vörumerki og eru trygging fyrir fagmennsku, öryggi og traustum viðskiptaháttum.